Make your own free website on Tripod.com
") //-->
ส่วนราชการเชียงใหม่
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร, แฟกซ์  : (053) 221457,212972
ส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ .
อำเภอ / กิ่ง อำเภอ โทร : (053) 221016, 222636   แฟกซ์ : (053) 217919
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โทร, แฟกซ์   : (053) 221047
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โทร, แฟกซ์  : (053) 222960, 212841
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โทร : (053) 890484-7  แฟกซ์  : (053) 890487
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โทร, แฟกซ์  : (053) 211330,221532
สำนักงานผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โทร : 890247-8 (เลขหมายยังไม่เปิดให้บริการ)
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด โทร : (053) 222190,221646  แฟกซ์ : (053) 222190
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ โทร : (053) 221129,221492  แฟกซ์ : (053) 211376
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเชียงใหม่ โทร : (053) 221077,224793  แฟกซ์ : (053) 224793
สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ โทร, แฟกซ์  : (053) 203481-8
สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ (สาขา) โทร, แฟกซ์  : (053) 384907
สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ โทร : (053) 890040,222586  แฟกซ์ : (053) 890037
สำนักนายกรัฐมนตรี .
สำนักพระราชวัง โทร : (053) 219932, 223065  แฟกซ์ : (053) 219932
สำนักงานอัยการสูงสุด .
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ โทร : (053) 277500  แฟกซ์ : (053) 276349
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โทร : (053) 222263-4  ต่อ 123  แฟกซ์ : (053) 222263
สำนักงานเทศบาลนครและเทศบาลตำบล โทร : (053) 252478-89  ต่อ 201 แฟกซ์ : (053) 233954
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ .
สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ โทร, แฟกซ์  : (053) 275265,271610
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โทร, แฟกซ์  : (053) 282005
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โทร, แฟกซ์  : (053) 892623-4
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โทร, แฟกซ์  : (053) 274606
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) โทร, 053-836060   โทรสาร 053-836059 
E-mail : 
cm7@mocnet.moc.go.th
กระทรวงมหาดไทย  .
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โทร : (053) 357312-3  แฟกซ์ : (053) 357312
กระทรวงสาธารณสุข โทร : (053) 222666, 211048-50  แฟกซ์ : (053) 211740
กระทรวงกลาโหม .
กระทรวงการคลัง โทร : (053) 890040, 222586  แฟกซ์ : (053) 890037
กระทรวงศึกษาธิการ โทร : (053) 221233, 213840  แฟกซ์ : (053) 213840
กระทรวงยุติธรรม .
กระทรวงพาณิชย์ โทร : (053) 221217, 222733  แฟกซ์ : (053) 221121
กระทรวงการต่างประเทศ โทร : (053) 891535-6  แฟกซ์ : (053) 891534
กระทรวงอุตสาหกรรม โทร : (053) 222493, 890509   แฟกซ์ : (053) 222804
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม .
กระทรวงคมนาคม .
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โทร : (053) 357312-3 แฟกซ์ : (053) 357312
ทบวงมหาวิทยาลัย .
หน่วยงานพิเศษ .