Make your own free website on Tripod.com
") //-->

 

1 Student Affairs KU

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองกิจการนิสิต - APSSA - EX-MBA-KU
กระดานข่าวชุมชน ม.เกษตร KuCity
สายตรงถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สนทนากับกองกิจการนิสิต รับข้อร้องเรียน ให้ข้อคิดเห็น ศูนย์ประสานกิจการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร ม.ก.

2 Web Servers in Thailad

 

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
Thailand 's  WWW Guide - Thai Government Directory - Commercial Organizations
Academic/research Institutions - Other Organizations, NGOs
Maps of Internet in Thailand - Welcome to Thaisarn - NECTEC

3 หน่วยงานราชการ

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
IMNet - กระทรวง ทบวง กรม - รัฐสภาไทย - สำนักนายกรัฐมนตรี - Government Spokesman Bureau
สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย - ทบวงมหาวิทยาลัย - ศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย -
- ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทบวงมหาวิทยาลัย - ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง - คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงยุติธรรม - ศาลรัฐธรรมนูญ
กระทรวงกลาโหม - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กระทรวงคมนาคม - กระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - คณะกรรมการกฤษฎีกา - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กองทัพอากาศไทย - กองทัพบก - กรมการรักษาดินแดน - กรมประมง - กรมประชาสัมพันธ์ - กรมการจัดหางาน - กรมศิลปากร กรมสุขภาพจิต - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - กรมส่งเสริมการส่งออก - กรมคุมประพฤติ
กรมการปกครอง - กรุงเทพมหานคร - กรมทางหลวง - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - สำนักงาน กปร. - สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ -
 กองบัญชาการตำรวจนครบาล - ศูนย์รับแจ้งข่าวสารของกรมตำรวจ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ - Board of Investment of Thailand (BOI)
สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)

4 รัฐวิสาหกิจ

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ศงย.)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล . องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) - อ.ส.ม.ท. - การสื่อสาร - องค์การโทรศัพท์ - การบินไทย - การท่าอากาศยานฯ .การไฟฟ้าฝ่ายผลิต - การท่องเที่ยว - ธนาคารกรุงไทย - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- The Stock Exchange of Thailand

5 คณะกรรมการ ศูนย์ องค์การ โครงการ

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
ศาลรัฐธรรมนูญ
 เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก ฯ - ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี -
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 National Information Technology Committee (NITC) - IT Standards - โครงการขุดคลองกระ
- สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - WELCOME TO UNCTAD X - UNITED NATIONS - ชมรมไทยเวบมาสเตอร์
Sustainable Agricultural Development Project

6 พรรคการเมือง

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
พรรคประชาธิปัติย์ - สายตรงนายกฯ นายชวน หลีกภัย - พรรคประชากรไทย - พรรคความหวังใหม่
- พรรคชาติไทย - พรรคพลังธรรม - พรรคไทยรักไทย - พรรคชาติพัฒนา - พรรคราษฎร

7 การศึกษา ศาสนา 

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
ระบบเครือข่ายพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
เอ็นทรานซ์ - ข้อมูลข่าวสาร - การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย - โปรแกรมแปลภาษาทางอินเทอร์เน็ต Whatis?com - StudyCom's - TOEFL - Kaplan Educational Centers - ห้องสมุดวิทยพัฒน์ - ดาราศาสตร์ไทย - หอดูดาวเกิดแก้ว - ห้องสมุด E-LIB - การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ - QuizShow on the net วัยเรียน - เรียนภาษาญี่ปุ่น - หอมรดกไทย - มูลนิธิหนังไทย - วัดพระธรรมกาย - มหาธรรมกายเจดีย์ -
สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี - ห้องสมุดธรรมะ - Thailand Buddhism - วัดอัมพวัน - ธรรมะอิสระ
พระไตรปิฎก Online - ศึกษาพุทธธรรม - The Friends of the Western Buddhist Order - Thai Junior Encyclopedia Project The National Center for Science Information Systems - แบบทดสอบวัด IQ - Learn English from news

8 การแพทย์ สุขภาพ 

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
ความรู้ด้านการแพทย์สำหรับประชาชน - มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ - สายด่วนสุขภาพจิต
- คลินิกสุขภาพเพื่อคนไทย - ศูนย์หัวใจวิชัยยุทธ - เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน
Medical Information from Thailand - โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น - มุมสุขภาพจิต - โรงพยาบาลศรีธัญญา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพัฒนาการเด็กภาคเหนือ - โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ - โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ - โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา - ศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย - Medical News
THAIMED.COM - Doctor On The Net - สถาบันโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย - ความรู้เกี่ยวกับลูกสำหรับพ่อแม่
รวมสารบัญ สาระน่ารู้และสุขภาพ - สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย - Cool-Health Website

9 การเกษตร

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ - หอสมุดเกษตร - KU Electronic Magazine - BIOMIRROR
สำนักพิมพ์ ม.ก. - คณะเกษตร - สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม - ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ
โครงการหลวง - โครงการส่วนพระองค์ - กรมพัฒนาที่ดิน - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - CGIAR - IRRI -
108 พรรณไม้ไทย - สารพันความรู้การเกษตร - ข้อมูลการเกษตร - เกร็ดความรู้ทางการเกษตร - วิทยาสารเกษตรศาสตร์

ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร

11 ท่องเที่ยว บริการ
ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่

รวม Link บริการภาครัฐ - มหาดไทยเพื่อประชาชน . บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ต - รายงานสภาพจราจรโดยโทรทัศน์วงจรปิด บก.02.  สำรองที่นั่งระบบออนไลน์ - Tour Thai - ประเทศไทยของเรา - Trip-2-Thailand - มัคคุเทศก์ เวียงโบราณ . อุบลราชธานี - ตราด - จันทบุรี - สุราษฎร์ธานี - สมุทรสาคร - แพร่ -
Queen Sirikit National Convention Center - ทะเลไทย - Map of Bangkok

13 ศิลปวัฒนธรรม ดูหนัง ฟังเพลง หลากหลายสาระ

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่

Welcome to Amazing Thailand Year 1998-1999 - TODAY 'S IN THAILAND - Music Cyber

ไทยคิด - ดนตรีไทย - สุนทราภรณ์ - เพลงไทยอมตะ - ลูกทุ่งไทยอมตะ - MIDI FARM - MIDI WORLD

 
รู้เรื่อง MP3 กับนายป๊อบ - SUM of MP3 THAI - THAI MPEG3 - Siam Club - ขอคิดด้วยฅน
Karaoke - Live Concerts - Diversi-Tune - Macromedia's DHTML Zone! - รวมดาวกระจุย

 

15 กระดานข่าว ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
Pantip.com Thai's Biggest Cyber Society - NECTEC News & Technology Update
 กระดานข่าวคอมพิวเตอร์ - คุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ - ชมรมเว็บเพจไทย- เรือนคอมพิวเตอร์ไทย
- Mr.Web Homepage - sOmewHereiNthailAnd - โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
LINUX Thai Project - ZD Net Thailand - AR/IP Network - Y2K Thailand - The World's Computer Society
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - ราคาคอมพิวเตอร์ โดย Beyond eXtreme - บ้านหม้อ.คอม


16 Web Pages ที่น่าสนใจ

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
 M-Thai - Thaiware - ASIA EYES - Thai Trade FairHello Discount - Top Jobs on the Net
-

ตาวิเศษ - สมศรี 2000 - BKK Online Pacific Group - Bloomberg Online - 108-1009 - ศาลานกน้อย - เว็บเพจแรกของฉัน - สวัสดี - Supachai - Thai Internet School - Tum Internet Vareity - Thai Fonts - Pee's Homepage - Sanook - The Nine Planets - Charlie's Serial Numbers - IconBAZAARMacro Art - Dave Central Site Map - Leonado 's World - Free Software & Service - TOT DebtQuery Service - Friend Page
Phat98 Homepage - SiamLink Sephiros Cyberpager - EDTV - The White House - The World Clock
Utilities Homepage - Jammaster X Power Sources And Links Page's - The Guide To Cool Web
 Skuna 's HomePage - ComNON 07 Homepage - KO HOMEPAGE - ห้องสมุดของฉัน - Free NewSoft
ชมรมพระเครื่องมณเฑียรพลาซ่า - สาระ ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม - Golden Coin

20 Internet Pager
 141-142 - 1144 - 1500 - 151-152 - E-mail 152 - 1187-1188 - 161-162 - WP1800 - GSM

 

25 Search Engines

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
ระบบสอบถามข้อมูลส่วนราชการไทย - ระบบค้นหาที่อยู่เพื่อส่งจดหมาย Electronic
SEARCH THE THAI WEB SITES

Yahoo! - Lycos- AltaVista - Excite - InfoSeek  - Magellan - Search - WebCrawler - WhoWhere?

26 Internet Service Providers

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
THAILAND NETWORK INFORMATION CENTER (THNIC)

A-NET - ASIAACCESS - ASIANET - CSCOMS - IDN - INET - INFONEWS - KSC
 LINETHAI - LOXINFO - SAMART - THAIONLINE - WNET

 

27 โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร

ดูตารางนานาสาระลิงค์คลิกที่นี่
TNA NEWS - USA Today - CNI - CNN - NBC - BBC - BBC Thai - ABC - REUTERS - FOX News
 Internet Daily News - Audio/Video Programs - TV 3 - TV 5 - TV 7 - TV 9 - TV 11 - ITV - Cyber News
Asiaweek - กรุงเทพธุรกิจ - ฐานเศรษฐกิจ - เดลินิวส์ - ไทยรัฐ - Managernet - Nation Group - Bangkok Post
ITCP's NEWS - Pacific Data System - NEW STATION - IT Update - SE-EDUCATION - Internet Today
 TIME - IBIZ - PRINCESS BOOK - @Internet - PC WEEK - CU BOOK - ZDNet - CNet - THAINEWS
Personal Bookshelf - Online Developer's Library - ITPC News - MeechaiThailand.com
หนังสือพิมพ์การเมืองไทย